Ład korporacyjny

GRI:
  • 102-5
  • 102-18

Spółka posiada czteroosobowy Zarząd. Jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Zarząd kieruje spółką, wyznaczając jej cele strategiczne
i nadzorując ich realizację, zapewniając jednocześnie spółce efektywność i bezpieczeństwo działania.

Skład Zarządu Unibep S.A. na 31.12.2021 r. wyglądał następująco:

  • Leszek Marek Gołąbiecki – Prezes Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora zarządzającego Spółką,
  • Sławomir Kiszycki – Wiceprezes Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora finansowego,
  • Krzysztof Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora budownictwa,
  • Adam Poliński – Członek Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Oddziału Infrastruktury.

Stały nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza. Jej członkowie działają w interesie spółki, kierując się niezależnością własnych opinii i osądów. Do zadań Rady Nadzorczej Unibep S.A. należy m.in. opiniowanie strategii spółki, nadzorowanie pracy Zarządu w zakresie osiągania wyznaczonych celów strategicznych oraz monitorowanie wyników osiąganych przez spółkę.

W ramach Rady Nadzorczej Unibep S.A. funkcjonują dwa komitety stałe, które pełnią funkcje doradcze i opiniotwórcze. Komitet Audytu, który m.in. nadzoruje i monitoruje proces sprawozdawczości finansowej i program audytów wewnętrznych spółki oraz Komitet Strategii, którego zadaniem jest wyznaczanie kierunków strategicznych dla Grupy Unibep, organizowanie warsztatów strategicznych oraz opiniowanie i przedstawianie rekomendacji dotyczących planowanych inwestycji i dezinwestycji, mających istotny wpływ na aktywa spółki.

Nadzór nad sporządzeniem raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Unibep sprawuje Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy. Zarząd Unibep S.A. nie dokonał formalnego podziału zadań w obszarze ESG.

Zagadnienia ESG są poruszane na forum całej Rady Nadzorczej. Na dzień publikacji Raportu nie przypisano zagadnień z obszaru ESG do funkcjonujących przy Radzie Nadzorczej komitetów stałych.

W spółce powołano Zespół ESG, w którego skład wchodzą przedstawiciele spółek Grupy Unibep, odpowiedzialni za kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym.

sffs sffs

Akcjonariat

IMIĘ I NAZWISKO LICZBA POSIADANYCH AKCJI UDZIAŁ  W KAPITALE ZAKŁADOWYM [%] WARTOŚĆ NOMINALNA LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW [%]
Zofia Mikołuszko* 8 800 000 25,09 880 000 8 800 000 25,09
Beata Maria Skowrońska 5 500 000 15,68 550 000 5 500 000 15,68
Wojciech Stajkowski 2 500 000 7,13 250 000 2 500 000 7,13
Bożenna Lachocka 2 500 000 7,13 250 000 2 500 000 7,13
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander SA 3 418 920 9,75 341 892 3 418 920 9,75
PKO BP Bankowy OFE 2 098 756 5,98 209 875,6 2 098 756 5,98
Free Float 6 752 958 19,26 675 295,8 6 752 958 19,26
Akcje własne 3 500 000 9,98 350 000 3 500 000 9,98
Razem 35 070 634 100 3 507 063,4 35 070 634 100

* Pani Zofia Mikołuszko pozostaje w ustroju wspólności majątkowej z Panem Janem Mikołuszko

Spółka posiada 3.500.000 akcji własnych, z czego:

  • 000.000 akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017,
  • kolejny 1.000.000 akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019,
  • 500.000 akcji własnych spółka nabyła w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020.

Search results