Unibep w liczbach

SELECTED FINANCIAL DATA FROM THE INCOME STATEMENT

PLN thousand, for the period
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
Net revenue from sales 1,712,390 1,682,337
EBITDA
(EBIT + depreciation and amortisation)
83,438 78,285
EBIT
(operating profit/loss)
61,480 59,792
Net profit 47,133 37,153
PLN thousand, for the period
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
Net revenue from sales 374,089 376,008
EBITDA
(EBIT + depreciation and amortisation)
18,228 17,497
EBIT
(operating profit/loss)
13,431 13,364
Net profit 10,297 8,304

SELECTED FINANCIAL DATA FROM THE BALANCE SHEET

PLN thousand, as of EUR thousand, as of
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Fixed assets 330,591 294,404 71,877 63,796
Current assets 1,197,745 932,919 260,413 202,158
Assets/Liabilities 1,528,336 1,227,323 332,290 265,954
Equity 377,013 330,736 81,970 71,669
Debt capital 1,151,323 896,587 250,320 194,285
Cash closing balance 271,461 264,065 59,021 57,221

SELECTED FINANCIAL DATA FROM THE CASH FLOW STATEMENT

PLN thousand, for the period EUR thousand, for the period
01.01 – 31.12.2021 01. 01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
Cash flows from operating activities -3,012 121,307 -658 27,112
Cash flows from investing activities -11,153 -7,341 -2,437 -1,641
Cash flows from financing activities 21,685 -28,429 4,737 -6,354
Total net cash flows 7,519 85,536 1,643 19,118

SELECTED FINANCIAL INDICATORS

Indicator calculation principles

31.12.2021 31.12.2020
EBIT profitability = EBIT in the period/revenue from sales in the period 3.59% 3.55%
Return on sales (ROS) = net profit in the period/revenue from sales in the period 2.75% 2.21%
Return on equity (ROE) = net profit in the period/average equity in the period 13.32% 11.33%
General administrative costs to revenue ratio = general administrative costs in the period/revenue from sales in the period 3.57% 3.36%
Overall debt ratio = (long- and short-term liabilities) /total liabilities 0.75 0.73
Current ratio = current assets/current liabilities 1.34 1.35
Cash ratio = cash/current liabilities 0.30 0.38

RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU

EURO ZONE
2020 2021 2022 (P)
Real GDP [%] -6.4 5.3 3.4
HICP inflation [%] 0.3 2.6 5.4
POLAND
2020 2021 2022 (P)
Real GDP [%] -2.5 5.7 3.3
CPI inflation [%] 3.3 5.1 9.3
Source: Macroeconomic analyses of PKO BP

DEVELOPER/PRELIMINARY SALES AND DELIVERED TO CUSTOMERS

Market Developer/preliminary sales Delivered to customers
Warsaw market 431 433
Poznań market 284 331
Radom market 199 136
Other markets 7 8
Total 921 908
including JV 417 478

 

PROJECTS FOR WHICH CONSTRUCTION AND/OR SALES PROCESS COMMENCED BETWEEN 01/01/2021 AND 31/12/2021

Number of flats

Number of commercial premises
Coopera Estate Stage 3B 89
Latte 124 5
URSA Sky Stage 2 (JV4) 1) 201 3
Warsaw market 414 8
Fama Jeżyce Stage 2 (JV) 1) 270 5
Poznań market 270 5
Idea Leo Estate (E5) 170
Idea Ogrody Estate 12
Radom market 182
TOTAL 866 13

 

1) joint ventures

PROJEKTY, DLA KTÓRYCH BUDOWĘ ZAKOŃCZONO I UZYSKANO POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE W OKRESIE OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.

Liczba
mieszkań

Liczba lokali usługowych
Osiedle Coopera Etap 3A 89
URSA Sky Etap 1 (JV4) 1) * 183 9
Rynek warszawski 272 9
Bookowska 18 170 5
Fama Jeżyce Etap 1 (JV) 1) 251 11
Rynek poznański 421 16
Osiedle Idea Omega (E2) 137
Rynek radomski 137
OGÓŁEM 830 25

 

1) wspólne przedsięwzięcia
* projekt rozpoznawany przez jednostki podporządkowane wyceniane metodą praw własności

PROJECTS STARTING IN 2022

Number of flats

Number of commercial premises Planned start date
Pauza Ochota 56 4 1Q 2022
Sadyba Spot 112 7 3Q 2022
Warsaw market 168 11
Fama Jeżyce Stage 3 (JV) 1) 369 12 1Q 2022
Poznań market 369 12
Idea Ogrody Estate (MDM12) E2 12 3Q 2022
Idea Venus Estate (E7) 137 7 2Q 2022
Radom market 149 7
Gdańsk (Kusocińskiego) Stage 1 131 2Q 2022
Tri-City market 131
TOTAL 817 30

 

1) joint ventures

PROJEKTY W REALIZACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Liczba
mieszkań
Liczba lokali usługowych
Osiedle Coopera Etap 3B 89
Latte 124 5
URSA Sky Etap 2 (JV4) 1) 201 3
Rynek warszawski 414 8
Fama Jeżyce Etap 2 (JV) 1) 270 5
Rynek poznański 270 5
Osiedle Idea Leo (E5) 170
Osiedle Idea MDM 12 Etap 1 12
Rynek radomski 182
OGÓŁEM 866 13

 

1) wspólne przedsięwzięcia

PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Liczba
mieszkań
Liczba lokali usługowych Termin rozpoczęcia
Osiedle Coopera Etap 4 82 3 4Q 2023
Pauza Ochota 56 4 1Q 2022
Powsińska 112 7 3Q 2022
Przejezdna 290 4Q 2024
Omulewska 247 2Q 2023
Rynek warszawski 787 14
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E2 12 3Q 2022
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E3 12 3Q 2023
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E4 12 3Q 2024
Osiedle Idea Venus (E7) 137 7 2Q 2022
Osiedle Idea Orion (E3) 157 7 2Q 2023
Osiedle Idea Aurora (E4) 157 7 2Q 2024
Osiedle Idea (pozostałe) 1 172 67 2Q 2025 3)
Rynek radomski 1 659 88
Fama Jeżyce Etap 3 (JV) 1) 369 12 1Q 2022
Fama Jeżyce Etap 4-8 (JV) 1) 1 647 57 2Q 2023 2)
Botaniczna 102 3Q 2023
Rynek poznański 2 118 69
Kusocińskiego Etap 1 131 2Q 2022
Kusocińskiego Etap 2 162 2 2Q 2023
Wioślarska (Gdynia) 785 4 4Q 2023 4)
Rynek trójmiejski 1 078   6
OGÓŁEM 5 642   177
1) wspólne przedsięwzięcia; 2) termin rozpoczęcia budowy 4 etapu

3) termin rozpoczęcia budowy 6 etapu; 4) termin rozpoczęcia etapu 1

Częstochowa 5) 800 4Q 2023
Rynki śląski 800

 

5) na dzień publikacji raportu Emitent odstąpił od realizacji projektu

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY UNIDEVELOPMENT

za 12 miesięcy kończących się

tys. PLN 31.12.2021 r. 31.12.2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży 285 890 242 524
EBITDA 49 921 20 803
EBIT 47 480 18 803
Zysk netto 42 085 26 899

 

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY UNIDEVELOPMENT

na dzień

tys. PLN 31.12.2021 r. 31.12.2020 r.
Aktywa trwałe 132 102 108 640
Aktywa obrotowe 566 975 350 002
Aktywa razem 699 077 458 642
Kapitał własny 275 354 242 269
Kapitał obcy 423 724 216 373
Pasywa razem 699 077 458 642

 

SYTUACJA FINANSOWA

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

PLN thousand, as of
31.12.2021 31.12.2020 Change Change [%]
ASSETS
Long-term fixed assets
Fixed assets 141,194 128,407 12,787 10.0%
Intangible assets 24,430 24,566 -137 -0.6%
Investment property 24,930 3,903 21,027 538.7%
Trade and other long-term receivables 7,077 4,713 2,364 50.1%
Investments in entities measured using the equity method 4,708 11,221 -6,513 -58.0%
Deposits on contracts with customers 21,126 25,776 -4,650 -18.0%
Loans granted 62,271 52,609 9,662 18.4%

Derivative financial instrument assets

168 0 168
Deferred tax assets 44,689 43,209 1,480 3.4%
Total (long-term) fixed assets 330,591 294,404 36,187 12.3%

Short-term current assets

Inventory 406,648 306,576 100,072 32.6%
Trade and other short-term receivables 245,758 251,456 -5,698 -2.3%
Deposits on contracts with customers 19,327 17,956 1,371 7.6%
Contractual assets 233,824 90,948 142,876 157.1%
Current tax receivables 14,410 888 13,523 1523.4%

Derivative financial instrument assets

7 0 7
Loans granted 6,309 1,031 5,278 511.9%
Cash and cash equivalents 271,461 264,065 7,396 2.8%
Current assets other than those held for sale or distribution to owners 1,197,745 932,919 264,826 28.4%
Total (short-term) current assets 1,197,745 932,919 264,826 28.4%
TOTAL ASSETS 1,528,336 1,227,323 301,013 24.5%

LIABILITIES

Shareholders’ equity

Share capital 3,507 3,507 0 0.0%
Share premium account 62,154 62,154 0 0.0%
Other reserves -1,290 -10,119 8,829 -87.2%
Retained earnings (losses) 244,175 220,201 23,975 10.9%
Equity attributable to shareholders of the parent 308,546 275,742 32,803 11.9%
Equity attributable to non-controlling interests 68,467 54,994 13,474 24.5%
Total equity 377,013 330,736 46,277 14.0%

Long-term liabilities

Trade and other long-term liabilities 2,009 815 1,194 146.6%
Loans, borrowings and other financial liabilities – long-term 100,108 69,813 30,295 43.4%
Long-term lease liabilities 39,813 25,682 14,131 55.0%
Derivative financial instrument liabilities 4,659 3,064 1,595 52.1%
Long-term provisions 58,545 40,351 18,194 45.1%
Deposits on contracts with customers 51,623 54,230 -2,607 -4.8%
Deferred tax provisions 1,182 10,034 -8,851 -88.2%
Total long-term liabilities 257,940 203,988 53,951 26.4%

Short-term liabilities

Trade and other short-term liabilities 269,506 261,273 8,233 3.2%
Contractual liabilities 295,417 152,491 142,927 93.7%
Deposits on contracts with customers 47,561 49,462 -1,902 -3.8%
Loans, borrowings and other financial liabilities – short-term 59,007 36,270 22,737 62.7%
Short-term lease liabilities 28,167 27,784 383 1.4%
Derivative financial instrument liabilities 7,318 9,949 -2,631 -26.4%
Current income tax liabilities 10,546 5,879 4,666 79.4%
Short-term provisions 175,862 149,491 26,371 17.6%
Short-term liabilities other than those related to assets held for sale 893,383 692,599 200,784 29.0%
Total short-term liabilities 893,383 692,599 200,784 29.0%
Total liabilities 1,151,323 896,587 254,736 28.4%
TOTAL LIABILITIES 1,528,336 1,227,323 301,013 24.5%

 

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

OPERATING ACTIVITIES PLN thousand
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 Change Change [%]
Revenue from contracts with customers 1,712,390 1,682,337 30,053 1.8%
Costs of products, goods and materials sold 1,578,725 1,543,610 35,116 2.3%
Gross profit (loss) on sales 133,665 138,727 -5,063 -3.6%
Selling costs 14,241 14,830 -589 -4.0%
General administrative costs 61,143 56,454 4,690 8.3%
Other operating revenue 19,544 7,267 12,277 168.9%
Other operating expenses 16,345 14,919 1,427 9.6%
Profit (loss) on operating activities 61,480 59,792 1,687 2.8%
Financial revenue 7,165 6,817 348 5.1%
Financial expenses 12,772 14,494 -1,722 -11.9%
Expected credit losses 2,582 13,054 -10,471 -80.2%
Share in net profits (losses) of subsidiaries measured using the equity method 5,825 15,542 -9,717 -62.5%
Profit (loss) before tax 59,115 54,604 4,512 8.3%
Income tax 11,983 17,451 -5,468 -31.3%
Net profit (loss) on continued operations 47,133 37,153 9,980 26.9%
Net profit (loss) 47,133 37,153 9,980 26.9%

 

Search results