List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

rok 2021 był rokiem trudnym. Nie dość, że nadal pracowaliśmy w pandemii, to musieliśmy się zmierzyć z brakiem dostępności materiałów i usług, gwałtownie rosnącymi cenami i zmianami na rynku pracy. Niemniej pomimo tych wyzwań, poradziliśmy sobie znakomicie – o czym świadczą rekordowy zysk (47 mln zł – wzrost o ok. 27 proc. rok do roku) oraz rekord sprzedaży (1,7mld zł – wzrost o ok. 2 proc. rdr). Niestety, rok 2022 będzie czasem dużej niepewności, w szczególności związanej z agresją Rosji na Ukrainę.

Dynamicznie zmienia się otoczenie biznesowe, w tym geopolityka i brutalna wojna, która wywiera wielkie piętno na gospodarkach całego świata. Zmieniają się wymagania techniczne, uwarunkowania pracy i dlatego musimy na bieżąco reagować, aby biznes prowadzony przez Grupę Unibep był odporny  i zwinny w obliczu wymagań rynku. Oczywiście, rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że trudno jest przewidywać, co mogą przynieść kolejne miesiące. Na bieżąco analizujemy sytuację rynkową i podejmujemy decyzje, które służą Grupie Unibep, ludziom w niej zatrudnionym oraz społecznościom w naszym otoczeniu. Jednocześnie wspieramy naszych sąsiadów, którzy przeżywają koszmar wojny, zarówno w Polsce – chociażby organizując im pomoc w profesjonalnej opiece nad dziećmi, jak i za granicą – współuczestnicząc w organizacji transportów żywności i innych niezbędnych rzeczy dla potrzebujących nadal przebywających w Ukrainie.

Większa, kompetentna załoga

Nie można zapominać, że cały 2021 rok działaliśmy w warunkach pandemii COVID-19. Przez cały ten czas w Grupie Unibep działał Zespół kryzysowy, który na bieżąco analizował wszelkie informacje i zarządzał zmianami, związanymi z pandemią. Prowadziliśmy też akcję promocyjną wśród załogi, dotyczącą szczepień przeciw koronawirusowi. Odnotowaliśmy w naszej organizacji przypadki zachorowań na COVID-19, ale dzięki sprawności organizacyjnej nasze budowy – zarówno w kraju, jak i za granicą – pracowały w sposób niezakłócony, w biurach natomiast wprowadziliśmy pracę hybrydową adekwatną do naszych potrzeb, wykorzystując m.in. nowoczesne narzędzia informatyczne.

Na koniec 2021 roku w Grupie Unibep zatrudnialiśmy 1 616 osób (o ok. 8 proc. więcej niż przed rokiem). Specyfika działalności naszej Grupy wiąże się z koniecznością zapewnienia jej doświadczonej kadry ze specjalistyczną wiedzą. Prowadzimy procesy rekrutacyjne, by pozyskać z rynku pracowników o unikatowych, nowych kompetencjach. Inwestujemy również w proces doskonalenia zawodowego osób aktualnie zatrudnionych, projektując dla nich zindywidualizowane cykle szkoleń bądź szkolenia indywidualne. Grupa Unibep jest organizacją stale uczącą się. Chcemy, by nasi pracownicy rozwijali swój potencjał zawodowy z korzyścią dla siebie i całej Grupy Unibep.

Stawiamy na ekologię

Mamy świadomość, iż branżę budowlaną w obszarze ochrony środowiska czekają duże zmiany. Dlatego w 2021 roku w ramach Unibep SA powstało Biuro Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, którego celem jest koordynacja wszelkich działań związanych z rozwinięciem postaw proekologicznych wśród naszych pracowników, jak też wprowadzanie wysokich standardów na prowadzonych przez nas inwestycjach oraz udoskonalenie procesów mających zminimalizować wpływ naszej działalności na klimat.

Chcę jednocześnie podkreślić, że już dziś wszelkie prace realizowane na naszych budowach są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawa oraz wewnętrznymi standardami ochrony środowiska Grupy Unibep. Na bieżąco monitorujemy akty prawne dotyczące ochrony środowiska, co pozwala nam przestrzegać wymagań w tym zakresie.

W 2021 r. zintensyfikowaliśmy działania wśród pracowników na rzecz budowania świadomości zagadnień z obszaru ESG, m. in. miały miejsce szkolenia i spotkania z zewnętrznymi ekspertami, w których udział brali pracownicy i kadra kierownicza, w tym członkowie zarządu.

Podjęliśmy również decyzję o wejściu w nowy segment działalności zajmujący się budownictwem ekologicznym, m.in. budową spalarni, kogeneracji, ciepłowniczych systemów rozproszonych, rozruchami, czyszczeniem systemów, modernizacją instalacji przemysłowych i energetycznych. W wyniku tych działań, w strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniono pion energetyczno-przemysłowy.

W 2021 roku w Grupie Unibep został powołany zespół  ESG, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich naszych spółek, odpowiedzialni za kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Do głównych zadań Zespołu ESG na rok 2022 należy opracowanie m. in. celów zrównoważonego rozwoju ONZ, raportu zrównoważonego rozwoju (ESG) za rok 2021 dla Grupy Unibep oraz raportu zintegrowanego, jak i strategii ESG Grupy Unibep. Zarząd Unibep S.A. zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, został zobowiązany do przyjęcia strategii ESG dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej Unibep, przyjęcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Spółki w określonych perspektywach czasowych.

Nastawieni na współpracę

Grupa Unibep w swoich działaniach opiera się na trzech wartościach: wiedzy, pasji i zaufaniu. Wartości te stanowią podstawę do transparentnej i uczciwej działalności prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Dlatego w naszej organizacji został opracowany i wprowadzony „Kodeks postępowania w Grupie Unibep”. Jest on punktem wyjścia dla pozostałych regulacji w Grupie i współistnieje z nimi. Został on wdrożony,
by wskazać wzorce postaw i zasady postępowania pracowników w relacjach między sobą, z partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, instytucjami publicznymi oraz społecznościami lokalnymi na terenach i rynkach, na których spółki Grupy prowadzą swoją działalność. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników Grupy Unibep zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bądź innego stosunku cywilnoprawnego. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z dokumentem i stosowania się do zawartych w nim zasad.

Niezmiennie zwracamy uwagę na bezpieczeństwo na placach budów, rozbudowując działy nadzoru w tym obszarze. Jako aktywny sygnatariusz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pracowaliśmy przy przygotowaniu wszelkich instrukcji, mających na celu podniesienie kultury bezpieczeństwa.

Jako Grupa Unibep jesteśmy aktywni w środowiskach lokalnych, dlatego bardzo cenimy sobie współpracę ze szkołami, uczelniami, samorządami. Jesteśmy dumni chociażby z tego, że Fundacja Grupy Unibep – Unitalent była inicjatorem projektu Xylopolis (to wyjątkowa opowieść o naturze, ludziach i ich wzajemnym szacunku, o mieście ekologicznym i zeroemisyjnym), który był głównym motywem prezentacji województwa podlaskiego w czasie Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju (rozpoczęła się 1 października 2021 r.), czy z coraz lepszej współpracy
z uczelniami technicznymi na terenie całego kraju.

Tak jak pisałem wcześniej, rok 2022 będzie rokiem wielkich zmian, ale też turbulencji na rynku, związanych głównie z wojną za naszą wschodnią granicą. Pragnę podkreślić, że w Grupie Unibep biznesowo i organizacyjnie możemy się zmieniać, ale jedno pozostanie stałe i niezmienne: nasza  kultura pracy, atmosfera, szacunek i wzajemna współpraca. Wielokrotnie w sytuacjach kryzysowych jako organizacja zdawaliśmy trudny egzamin z odpowiedzialności, odwagi i zaufania. Jestem pewien, że tak będzie i tym razem.

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021 r.

Leszek Gołąbiecki
Prezes Zarządu Unibep SA

Wyniki wyszukiwania