Jak tworzymy wartość

model1_Obszar roboczy 1 model1_Obszar roboczy 1

Kapitał finansowy

 • Przychody netto
 • ze sprzedaży: 1 682 337 tys. zł
 • Zysk netto: 37 153 tys. zł
 • Środki pieniężne: 264 065 tys. zł
 • EBITDA: 78 285 tys. zł
 • Kapitalizacja na GPW: 291 086 tys. zł
 • Zbudowanie historycznego pod kątem sprzedaży portfela zleceń na rok 2022 z potencjałem na rok 2023 w ramach budownictwa kubaturowego na rynku krajowym,
 • Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych,
 • Terminowa i zgodna z budżetami realizacja własnych projektów deweloperskich oraz projektów prowadzonych w formule wspólnych przedsięwzięć,
 • Pozyskanie gruntów pod przyszłe inwestycje deweloperskie i zbudowanie oferty pod nowe rynki działalności,
 • Zdywersyfikowanie działalności w ramach budownictwa modułowego i pozyskanie kontraktów z czterech rynków (Norwegia, Szwecja, Niemcy, Polska),
 • Dyscyplina budżetowa, ścisła kontrola kosztowa i gotówkowa w realizacji kontraktów w każdym z prowadzonych biznesów,
 • Konsekwentny nadzór nad planowaniem i rozliczaniem kosztów zarządzania Grupą, ciągły nadzór nad kosztami stałymi,
 • Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i organizacyjnych we wszystkich segmentach Grupy, także w ramach tzw. back office.
 • Dobra płynność finansowa, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • Ciągłe ulepszanie procesów z wykorzystaniem narzędzi IT.
 • Przychody netto ze sprzedaży: 1 712 390 tys. zł (wzrost o 2%)
 • Zysk netto: 47 133 tys. zł (wzrost o 27%)
 • Środki pieniężne: 271 461 tys. zł (wzrost o 3%)
 • EBITDA: 83 438 tys. zł (wzrost o 7%)
 • Kapitalizacja na GPW: 361 228 tys. zł (wzrost o 24%)

Kapitał produkcyjny

 • Moce przerobowe fabryki domów modułowych: 2000 modułów/rok
 • 3 wytwórnie mas bitumicznych (Łomża, Lewki, Rożyńsk Wielki) o łącznej powierzchni 12,71 ha
 • Nadzór nad maszynami i urządzeniami produkcyjnymi odbywa się w oparciu o wewnętrzną procedurę – zarządzanie przeglądami, konserwacją i awariami maszyn służących do prefabrykacji jest realizowane w sposób systemowy tak, aby nie powodować przestojów produkcyjnych.
 • Sprzedaż produktów oparta o wewnętrzną procedurę pozwala na jak najbardziej optymalne obłożenie fabryki pracami.
 • Inwestycje podnoszące wielkość oraz jakość produkcji mas bitumicznych.
 • Zwiększenie ilości m2 wyprodukowanych modułów o 39%
 • Łączna produkcja mas bitumicznych w 2021 r.: 174 950,92 Mg

Kapitał ludzki

 • Liczba pracowników: 1560
  • Liczba kobiet: 348
  • Liczba mężczyzn: 1212
 • Rotacja w Grupie Unibep w 2020: 17%
 • Średnia liczba godzin szkoleń przypadająca na pracownika w 2020 r: 4,6 h

Współpraca ze szkołami zawodowymi od wielu lat pozwala na budowanie Kapitału Ludzkiego w Grupie Unibep. Poprzez szeroką współpracę w zakresie budowania wizerunku pracodawcy oraz promocji kształcenia zyskujemy możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry. W 2021 roku podpisaliśmy kolejne listy intencyjne o współpracy z 5 szkołami ponadpodstawowymi.

Współpraca z uczelniami wyższymi pozwala nam na pozyskanie wartościowych pracowników. W ramach współpracy realizujemy kolejną edycję kierunku Inżynieria Procesów Budowlanych – specjalizacji na kierunku budownictwo, realizowanej wspólnie z Politechniką Białostocką, gdzie do prowadzenia zajęć zaangażowani są nasi pracownicy. Współpracujemy również z Politechniką Warszawską  oraz Politechniką Poznańską przy realizacji różnego rodzaju projektów rozwojowych. Dodatkowo realizowane są programy praktyk i staży skierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych.

 • Proces onboardingu dla nowych pracowników.
 • Badanie satysfakcji z pracy pracowników Grupy Unibep – celem badania jest poznanie przyczyn zadowolenia lub niezadowolenia z pracy.
 • HR News – projekt realizowany od 2020 r. Celem działania jest wzmocnienie komunikacji wewnętrznej wśród pracowników Grupy Unibep.
 • Komunikacja wewnętrzna poprzez platformę Yammer mająca na celu zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach społecznych, działań wolontaryjnych czy tez inicjatywach oddolnych zgłaszanych przez samych pracowników.
 • Program Ambasador – program dla pracowników chcących wspierać Grupę Unibep w działaniach promujących markę pracodawcy, m.in. poprzez:
  • Poszerzenie świadomości marki wśród potencjalnych kandydatów, a tym samym wsparcie działań rekrutacyjnych.
  • Wzmocnienie zaangażowanie wśród obecnych pracowników oraz poprawę komunikacji wewnętrznej.

W Grupie Unibep pracownicy mogą liczyć na rozwój poprzez szkolenia specjalistyczne dostosowane do stanowisk pracy. Szkolenia realizowane w 2021 roku można podzielić w zależności od rozwijanych kompetencji na:

 • Szkolenie specjalistyczne
 • Szkolenia interpersonalne
 • Szkolenia informatyczne
 • Kursy językowe

Akademia Wiedzy – szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (zarządzanie emocjami, czasem, zespołem), informatycznych (obsługa ogólnofirmowego oprogramowania CRM, specjalistycznych programów produkcyjnych i projektowych) czy technicznych. Ogromny nacisk kładziony jest na szkolenia związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz szkolenia dotyczące zarządzania bioróżnorodnością i szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Kadra Rezerwowa – program rozwoju dla pracowników o wysokim potencjale, którzy rozwijają kompetencje menadżerskie.

Program mentoringowy to forma efektywnego szkolenia pracownika przez mentora, osobę o większym bagażu doświadczeń.

 • Liczba pracowników: 1616
  • Liczba kobiet: 402
  • Liczba mężczyzn: 1214
 • Rotacja w Grupie Unibep w 2021: 20%
 • Średnia liczba godzin szkoleń przypadająca na pracownika w 2021 r: 22 h (zastosowano inną metodę wyliczenia godzin szkoleniowych przypadających na pracownika)

Kapitał intelektualny

 • Liczba osób prowadzących prace badawczo-rozwojowe: 7
 • Wydatki na badania i rozwój: 1 283 801 zł
 • Wartości niematerialne: 4 925 426 zł
 • 57 mieszanek mineralno-asfaltowych, posiadających badania typu potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13108
 • 7 mieszanek ze spoiwami hydraulicznymi (CBGM)
  66 regulacji wewnętrznych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Ciągłe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w działach do tego przeznaczonych, jak również poza nimi.
 • Współpraca z Politechniką Białostocką.
 • Rozwój pracowników poprzez uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach branżowych.
 • Wykorzystywanie własnego zaplecza badawczo-rozwojowego do wykonywania badań terenowych oraz tworzenia opinii technicznych pozwala na bardziej efektywne wprowadzanie nowych produktów i rozwiązań.
 • Jednostka laboratoryjna pracująca nad mieszankami wykorzystywanymi do budowania nawierzchni dróg
 • Grupa Unibep zarządza swoimi aspektami środowiskowymi, bezpieczeństwem pracy, jakością realizacji obiektów budowlanych oraz produkowanych wyrobów budowlanych, stosując wewnątrz organizacji wymagania norm ISO 9001, 14001, 45001 oraz normy PN-EN 13108 w postaci spójnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poddanego niezależnej certyfikacji. Zakres certyfikowanej działalności określony jest w treści certyfikatów, które są udostępnione na www.unibep.pl.
 • Stworzenie struktur kompetencyjnych w obszarze energetyczno-przemysłowym.
 • 9 nowych mieszanek mineralno-asfaltowych posiadających badania typu potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13108
 • 3 nowe mieszanki ze spoiwami hydraulicznymi (CBGM)
 • 3 mieszanki MCE (cementowo-emulsyjne) wykorzystujące materiały pochodzące z recyklingu
 • 41 nowych lub zaktualizowanych regulacji wewnętrznych służących poprawie funkcjonowania procesów
 • Powstanie segmentu energetyczno- przemysłowego

Kapitał naturalny

 • Emisja CO2e (Scope 1 i 2*) – 26 813 t
 • Substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza – 157 Mg
 • Zużycie wody – 6 911 m3**
 • Wytwarzanie odpadów – 14 889 Mg***

*nie uwzględnia działalności za granicą Spółki Unihouse
**dane dla lokalizacji stałych (np .biuro, WMB, baza transportu)
*** nie brano pod uwagę odpadów gleby i ziemi, w tym kamienii, inne niż wymienione w 17 05 03

 • Racjonalne, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych
 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
 • Właściwe gospodarowanie odpadami jako wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Realizowanie inwestycji w sposób zapewniający poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych; zabezpieczenie środowiska naturalnego oraz ochrona bioróżnorodności (Standardy OS; EkoGesty)
 • Ciągły rozwój i wzmacnianie kompetencji kadry, a także angażowanie ich w działania na rzecz poprawy stanu środowiska
 • System zarządzania środowiskowego ISO14001:2015
 • Wspieranie transformacji energetycznej kraju – nowy segment działalności – budownictwo energetyczne
 • Zmniejszenie emisji CO2e o 6% r/r (Scope 1 i 2*)
 • Zwiększenie zużycia wody o 5%**
 • Segregacja odpadów na poziomie 78% w fabryce UH;
 • Wzrost poziomu wysegregowanych odpadów nadających się do ponownego wykorzystania o 10% r/r w obszarze realizacji GWK
 • Brak szkód wyrządzonych środowisku (awarii środowiskowych)
 • Certyfikat ISO14001 dla Spółki Unihouse i Unibep
 • Pierwszy kontrakt na realizację inwestycji „Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska”

Kapitał społeczny

 • Aktywny udział w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • 538 – liczba pracowników sił własnych, która wzięła udział w wydarzeniach na budowach i oddziałach firmy
 • 1568 – Liczba pracowników podwykonawców, która wzięła udział w wydarzeniach/działaniach
 • 186 – Liczba firm podwykonawczych, których pracownicy wzięli udział w wydarzeniach na budowie
 • 124 – Liczba wydarzeń i pokazów na budowach
 • Wspieranie aktywności lokalnych społeczności – wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • 500 tys. zł – wydatki Grupy Unibep na działalność sponsoringową i charytatywną
 • Realizacja projektów przez Fundację Grupy Unibep Unitalent w ramach projektów skierowanych do dzieci i młodzieży
 • Koszt z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – ok. 161 tys. zł
 • Xylopolis – Fundacja Grupy Unibep Unitalent jest pomysłodawcą i współrealizatorem prezentacji woj. podlaskiego w ramach wystawy światowej EXPO 2020 w Dubaju. Jest to opowieść o woj. podlaskim przez pryzmat opowieści o drewnie – projekt proekologiczny, skierowany do szerokiej grupy odbiorców.
 • Budowanie kultury bezpieczeństwa na budowach, efektywne szkolenia, akcja promocyjna wśród wszystkich pracowników Grupy Unibep oraz firm  podwykonawczych. Celem akcji jest „Zero wypadków na budowach”
 • Współpraca z lokalnymi klubami sportowymi i organizacjami, które realizują ważne projekty dla społeczności lokalnej
 • Współpraca z przedszkolami, szkołami i uczelniami oraz stowarzyszeniami i samorządami w ramach projektów m.in. „Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100 proc.”, East Design Days, obóz artystyczny dla utalentowanej młodzież
 • Współpraca z dwoma białostockim uczelniami – Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku, Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Instytutem Ochrony Środowiska, a także Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Udana promocja projektu Xylopolis w Dubaju. Niewykluczone, że w Białymstoku powstania Xylopolis – Centrum Kultury i Nauki o Drewnie.
 • Działalność edukacyjna, proekologiczna.
 • Aktywny udział w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • 689 – liczba pracowników sił własnych, która wzięła udział w wydarzeniach na budowach i oddziałach firmy
 • 1756 – Liczba pracowników podwykonawców, która wzięła udział w wydarzeniach/działaniach
 • 204 – Liczba firm podwykonawczych , których pracownicy wzięli udział w wydarzeniach na budowie
 • 328 – Liczba wydarzeń i pokazów na budowach
 • Wspieranie aktywności lokalnych społeczności – wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • 450 tys. zł – wydatki Grupy Unibep na działalność sponsoringową i charytatywną
 • Realizacja projektów przez Fundację Grupy Unibep Unitalent w ramach projektów skierowanych do dzieci i młodzieży
 • Koszt z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – ok. 238 tys. zł
 • O projekcie Xylopolis dowiedziało się ok. 2,3 mln osób.

Wyniki wyszukiwania