Strategiczne kierunki rozwoju Grupy

Niezmiennie strategicznym celem rozwoju Jednostki Dominującej oraz Grupy Unibep jest systematyczny wzrost jej wartości.

Zaprezentowane wyniki za rok 2021 odzwierciedlają sytuację na rynku, jaka miała miejsce w tym okresie, w tym wahania cen materiałów, dostępność usług podwykonawców oraz wpływ epidemii koronawirusa Covid-19 na bieżącą działalność operacyjną.

W roku 2021 nie odnotowaliśmy istotnych przestojów zarówno na budowach, jak też w naszej fabryce domów modułowych. Niemniej sytuacja związana z Covid-19 z pewnością ma wpływ na efektywność i produktywność naszych biznesów. Tym samym Grupa podejmuje szereg czynności, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie. Dotyczy to aspektów związanych z przerywanymi łańcuchami dostaw, zmianami cen, sytuacją polityczno-gospodarczą na wszystkich naszych rynkach i stanem związanym z sytuacją pandemiczną.

Istotna dla całej Grupy Unibep jak i całego sektora budowlanego jest sytuacja, jaka nastąpiła po wybuchu wojny w Ukrainie. Ryzyko niekorzystnych zdarzeń stawiać może wyzwania przed Grupą jak i wszystkimi uczestnikami realizowanych procesów oraz projektów budowlanych, m.in. takie jak brak materiałów i wzrost ich cen, wzrost kosztów transportu, wzrost kosztów utrzymania obiektów.

 

Umacnianie pozycji Grupy we wszystkich segmentach prowadzonej działalności

oraz zdobywanie kompetencji w niezbędnych obszarach, dywersyfikacja działalności, realizacja projektów na nowych rynkach - to niezmienne kierunki działań zdefiniowane i realizowane przez kadrę Unibep SA oraz całą Grupę Unibep.

Z tym wiążą się kierunkowe rekomendacje wydane przez Radę Nadzorczą w czwartym kwartale roku 2021. Dotyczą one dwóch obszarów. Pierwszy to utworzenie nowego segmentu działalności w postaci budownictwa energetyczno – przemysłowego, w oparciu o rozwój organiczny dedykowanego pionu organizowanego w ramach struktur Unibep SA, jak również o ewentualne procesy akwizycyjne (M&A). Drugi to analiza możliwości przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki zależnej Unidevelopment S.A., odpowiadającej w Grupie Kapitałowej Unibep za segment deweloperski.

Z perspektywy Grupy Unibep, poszczególnych spółek i każdego z biznesów istotnym jest cash flow. Świadomość tego pozwala na skuteczne zarządzanie gotówką całej Grupy i umocnienie pozycji wiarygodnego partnera dla partnerów finansowych. Dodatkowo jest istotnym kryterium przy ocenie możliwości rozwoju i realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz właściwego zarządzania zasobami.

Wyniki wyszukiwania