Unibep w liczbach

WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

tys. PLN, za okres
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
Przychody neto
ze sprzedaży
1 712 390 1 682 337
EBITDA
(EBIT +
amortyzacja)
83 438 78 285
EBIT (wynik
na działalności
operacyjnej)
61 480 59 792
Zysk netto 47 133 37 153
tys. EUR, za okres
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
Przychody neto
ze sprzedaży
374 089 376 008
EBITDA
(EBIT +
amortyzacja)
18 228 17 497
EBIT (wynik
na działalności
operacyjnej)
13 431 13 364
Zysk netto 10 297 8 304

WYBRANE DANE FINANSOWE BILANSOWE

tys. PLN, na dzień tys. EUR, na dzień
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa trwałe 330 591 294 404 71 877 63 796
Aktywa obrotowe 1 197 745 932 919 260 413 202 158
Aktywa / Pasywa 1 528 336 1 227 323 332 290 265 954
Kapitał własny 377 013 330 736 81 970 71 669
Kapitał obcy 1 151 323 896 587 250 320 194 285
Środki pieniężne na koniec okresu 271 461 264 065 59 021 57 221

WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

tys. PLN, za okres tys. EUR, za okres
01.01 – 31.12.2021 01. 01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
Przepływy z działalności operacyjnej -3 012 121 307 -658 27 112
Przepływy z działalności inwestycyjnej -11 153 -7 341 -2 437 -1 641
Przepływy z działalności finansowej 21 685 -28 429 4 737 -6 354
Przepływy pieniężne netto ogółem 7 519 85 536 1 643 19 118

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Zasady wyliczania wskaźników

31.12.2021 31.12.2020
Rentowność EBIT = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu 3,59% 3,55%
Rentowność netto (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 2,75% 2,21%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto okresu/średni stan kapitałów własnych w okresie 13,32% 11,33%
Relacja kosztów zarządu do przychodów = koszty zarządu okresu/przychody ze sprzedaży okresu 3,57% 3,36%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe) /pasywa ogółem 0,75 0,73
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące 1,34 1,35
Wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązania bieżące 0,30 0,38

RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU

STREFA EURO
2020 2021 2022 (P)
Realny PKB [%] -6,4 5,3 3,4
Inflacja HICP [%] 0,3 2,6 5,4
POLSKA
2020 2021 2022 (P)
Realny PKB [%] -2,5 5,7 3,3
Inflacja CPI [%] 3,3 5,1 9,3
Źródło: Analizy makroekonomiczne PKO BP

SPRZEDAŻ DEWELOPERSKA/PRZEDWSTĘPNA I PRZEKAZANIA KLIENTOM

Rynek Sprzedaż deweloperska/ przedwstępna Przekazania  klientom
Rynek warszawski 431 433
Rynek poznański 284 331
Rynek radomski 199 136
Rynki pozostałe 7 8
Razem 921 908
w tym JV 417 478

 

PROJEKTY, DLA KTÓRYCH BUDOWĘ I/LUB PROCES SPRZEDAŻY ROZPOCZĘTO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.

Liczba
mieszkań

Liczba lokali usługowych

Osiedle Coopera Etap 3B 89
Latte 124 5
URSA Sky Etap 2 (JV4) 1) 201 3
Rynek warszawski 414 8
Fama Jeżyce Etap 2 (JV) 1) 270 5
Rynek poznański 270 5
Osiedle Idea Leo (E5) 170
Osiedle Idea Ogrody 12
Rynek radomski 182
OGÓŁEM 866 13

 

1) wspólne przedsięwzięcia

PROJEKTY, DLA KTÓRYCH BUDOWĘ ZAKOŃCZONO I UZYSKANO POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE W OKRESIE OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.

Liczba
mieszkań

Liczba lokali usługowych
Osiedle Coopera Etap 3A 89
URSA Sky Etap 1 (JV4) 1) * 183 9
Rynek warszawski 272 9
Bookowska 18 170 5
Fama Jeżyce Etap 1 (JV) 1) 251 11
Rynek poznański 421 16
Osiedle Idea Omega (E2) 137
Rynek radomski 137
OGÓŁEM 830 25

 

1) wspólne przedsięwzięcia
* projekt rozpoznawany przez jednostki podporządkowane wyceniane metodą praw własności

PROJEKTY KTÓRYCH REALIZACJA ROZPOCZNIE SIĘ W 2022 R.

Liczba
mieszkań

Liczba lokali  usługowych Planowany  termin  rozpoczęcia
Pauza Ochota 56 4 1Q 2022
Sadyba Spot 112 7 3Q 2022
Rynek warszawski 168 11
Fama Jeżyce Etap 3 (JV) 1) 369 12 1Q 2022
Rynek poznański 369 12
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E2 12 3Q 2022
Osiedle Idea Venus (E7) 137 7 2Q 2022
Rynek radomski 149 7
Gdańsk (Kusocińskiego) Etap 1 131 2Q 2022
Rynek trójmiejski 131
OGÓŁEM 817 30

 

1) wspólne przedsięwzięcia

PROJEKTY W REALIZACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Liczba
mieszkań
Liczba lokali usługowych
Osiedle Coopera Etap 3B 89
Latte 124 5
URSA Sky Etap 2 (JV4) 1) 201 3
Rynek warszawski 414 8
Fama Jeżyce Etap 2 (JV) 1) 270 5
Rynek poznański 270 5
Osiedle Idea Leo (E5) 170
Osiedle Idea MDM 12 Etap 1 12
Rynek radomski 182
OGÓŁEM 866 13

 

1) wspólne przedsięwzięcia

PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Liczba
mieszkań
Liczba lokali usługowych Termin rozpoczęcia
Osiedle Coopera Etap 4 82 3 4Q 2023
Pauza Ochota 56 4 1Q 2022
Powsińska 112 7 3Q 2022
Przejezdna 290 4Q 2024
Omulewska 247 2Q 2023
Rynek warszawski 787 14
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E2 12 3Q 2022
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E3 12 3Q 2023
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E4 12 3Q 2024
Osiedle Idea Venus (E7) 137 7 2Q 2022
Osiedle Idea Orion (E3) 157 7 2Q 2023
Osiedle Idea Aurora (E4) 157 7 2Q 2024
Osiedle Idea (pozostałe) 1 172 67 2Q 2025 3)
Rynek radomski 1 659 88
Fama Jeżyce Etap 3 (JV) 1) 369 12 1Q 2022
Fama Jeżyce Etap 4-8 (JV) 1) 1 647 57 2Q 2023 2)
Botaniczna 102 3Q 2023
Rynek poznański 2 118 69
Kusocińskiego Etap 1 131 2Q 2022
Kusocińskiego Etap 2 162 2 2Q 2023
Wioślarska (Gdynia) 785 4 4Q 2023 4)
Rynek trójmiejski 1 078   6
OGÓŁEM 5 642   177
1) wspólne przedsięwzięcia; 2) termin rozpoczęcia budowy 4 etapu

3) termin rozpoczęcia budowy 6 etapu; 4) termin rozpoczęcia etapu 1

Częstochowa 5) 800 4Q 2023
Rynki śląski 800

 

5) na dzień publikacji raportu Emitent odstąpił od realizacji projektu

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY UNIDEVELOPMENT

za 12 miesięcy kończących się

tys. PLN 31.12.2021 r. 31.12.2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży 285 890 242 524
EBITDA 49 921 20 803
EBIT 47 480 18 803
Zysk netto 42 085 26 899

 

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY UNIDEVELOPMENT

na dzień

tys. PLN 31.12.2021 r. 31.12.2020 r.
Aktywa trwałe 132 102 108 640
Aktywa obrotowe 566 975 350 002
Aktywa razem 699 077 458 642
Kapitał własny 275 354 242 269
Kapitał obcy 423 724 216 373
Pasywa razem 699 077 458 642

 

SYTUACJA FINANSOWA

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN, na dzień
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana Zmiana [%]
AKTYWA
Aktywa trwałe długoterminowe
Środki trwałe 141 194 128 407 12 787 10,0%
Wartości niematerialne 24 430 24 566 -137 -0,6%
Nieruchomość inwestycyjna 24 930 3 903 21 027 538,7%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności długoterminowe 7 077 4 713 2 364 50,1%
Inwestycje w jednostki wyceniane metodą praw własności 4 708 11 221 -6 513 -58,0%
Kaucje z tytułu umów z klientami 21 126 25 776 -4 650 -18,0%
Pożyczki udzielone 62 271 52 609 9 662 18,4%

Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

168 0 168
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 689 43 209 1 480 3,4%
Aktywa trwałe (długoterminowe) razem 330 591 294 404 36 187 12,3%

Aktywa obrotowe krótkoterminowe

Zapasy 406 648 306 576 100 072 32,6%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoter­minowe 245 758 251 456 -5 698 -2,3%
Kaucje z tytułu umów z klientami 19 327 17 956 1 371 7,6%
Aktywa kontraktowe 233 824 90 948 142 876 157,1%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 14 410 888 13 523 1523,4%

Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

7 0 7
Pożyczki udzielone 6 309 1 031 5 278 511,9%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 271 461 264 065 7 396 2,8%
Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży lub do wydania właścicielom 1 197 745 932 919 264 826 28,4%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem 1 197 745 932 919 264 826 28,4%
AKTYWA RAZEM 1 528 336 1 227 323 301 013 24,5%

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy 3 507 3 507 0 0,0%
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 62 154 62 154 0 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe -1 290 -10 119 8 829 -87,2%
Zyski (straty) zatrzymane 244 175 220 201 23 975 10,9%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 308 546 275 742 32 803 11,9%
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli 68 467 54 994 13 474 24,5%
Kapitał własny ogółem 377 013 330 736 46 277 14,0%

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania długoter­minowe 2 009 815 1 194 146,6%
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – długoterminowe 100 108 69 813 30 295 43,4%
Zobowiązania leasingowe długoterminowe 39 813 25 682 14 131 55,0%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 4 659 3 064 1 595 52,1%
Rezerwy długoterminowe 58 545 40 351 18 194 45,1%
Kaucje z tytułu umów z klientami 51 623 54 230 -2 607 -4,8%
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 1 182 10 034 -8 851 -88,2%
Zobowiązania długoterminowe razem 257 940 203 988 53 951 26,4%

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 269 506 261 273 8 233 3,2%
Zobowiązania kontraktowe 295 417 152 491 142 927 93,7%
Kaucje z tytułu umów z klientami 47 561 49 462 -1 902 -3,8%
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – krótkoterminowe 59 007 36 270 22 737 62,7%
Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe 28 167 27 784 383 1,4%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 7 318 9 949 -2 631 -26,4%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 10 546 5 879 4 666 79,4%
Rezerwy krótkoterminowe 175 862 149 491 26 371 17,6%
Zobowiązanie krótkoterminowe inne niż związane z aktywami prze­znaczonymi do sprzedaży 893 383 692 599 200 784 29,0%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 893 383 692 599 200 784 29,0%
Zobowiązania ogółem 1 151 323 896 587 254 736 28,4%
PASYWA RAZEM 1 528 336 1 227 323 301 013 24,5%

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA  tys. PLN
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 Zmiana Zmiana [%]
Przychody z umów z klientami 1 712 390 1 682 337 30 053 1,8%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 578 725 1 543 610 35 116 2,3%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 133 665 138 727 -5 063 -3,6%
Koszty sprzedaży 14 241 14 830 -589 -4,0%
Koszty zarządu 61 143 56 454 4 690 8,3%
Pozostałe przychody operacyjne 19 544 7 267 12 277 168,9%
Pozostałe koszty operacyjne 16 345 14 919 1 427 9,6%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 480 59 792 1 687 2,8%
Przychody finansowe 7 165 6 817 348 5,1%
Koszty finansowe 12 772 14 494 -1 722 -11,9%
Oczekiwane straty kredytowe 2 582 13 054 -10 471 -80,2%
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 5 825 15 542 -9 717 -62,5%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 115 54 604 4 512 8,3%
Podatek dochodowy 11 983 17 451 -5 468 -31,3%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 47 133 37 153 9 980 26,9%
Zysk (strata) netto 47 133 37 153 9 980 26,9%

 

Wyniki wyszukiwania