Energia

Zapotrzebowanie na energię w Grupie Unibep wynika głównie z:

funkcjonowania i pracy fabryki domów modułowych Unihouse S.A. oraz Wytwórni Mas Bitumicznych w Oddziale Infrastruktury Unibep S.A.,

działalności administracyjnej,

wykorzystania pojazdów służbowych,

pracy maszyn i urządzeń.

Grupa wdraża działania na rzecz ograniczania zużycia energii m.in. poprzez:

 • dążenie do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej podczas procesów produkcyjnych,
 • konsekwentną realizację planu modernizacji fabryki, która skutkuje zmniejszeniem energochłonności parku maszynowego,
 • inwestycje w odnawialne źródła energii – na dwóch budynkach Unihouse S.A. zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne,
 • sukcesywną wymianę oświetlenia i instalowanie czujek ruchu,
 • termomodernizację budynku biurowego Unihouse S.A. i siedziby Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim,
 • optymalizację transportu materiałów dzięki sieci własnych Wytwórni Mas Bitumicznych,
 • sukcesywną wymianę pojazdów i maszyn budowlanych na mniej energochłonne i emisyjne,
 • konsekwentne budowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników Grupy Unibep poprzez: akcentowanie i nacisk na oszczędności miejsca, czasu i zasobów, a co za tym idzie zużycia energii (takie oszczędności zostały wprowadzone m.in. za sprawą umożliwienia pracownikom biurowym pracy zdalnej),
 • zapewnienie pracownikom komunikacji zbiorowej,
 • rozwój budownictwa niskoemisyjnego i zrównoważonego,
 • monitorowanie wskaźników dotyczących kwestii związanych z ochroną klimatu (m.in. zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, produkcji ścieków, zużycia niektórych grup materiałów, paliw (grzewczych, technologicznych i transportowych), pomiary emisji do powietrza z WMB).

Zużycie energii jest monitorowane na każdej inwestycji i w każdej lokalizacji stałej we wszystkich spółkach Grupy Unibep.

 • 302-1

Zużycie energii w organizacji w 2021 roku

j.m. Zużycie
Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (ze źródeł kupowanych i własnych) i rodzaje stosowanych paliw
LPG (propan-butan) Litr
(GJ)
58 982
1 395
Gaz ziemny i koksowniczy m3 14 910
(GJ) 272
ON (Olej napędowy) t 1 095
(GJ) 47 083
PB (benzyna) Litr 367 907
(GJ) 12 305
Olej opałowy lekki t 254
(GJ) 10 903
Olej opałowy ciężki t 1 025
(GJ) 41 400
Drewno i pozostałości drewna t 50
(GJ) 780
Łączna konsumpcja energii GJ 114 138

Dane za raportowany rok j.m. Zużycie
Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Energia geotermalna GWh                                    –
(GJ)                                    –
Energia wiatrowa GWh                                    –
(GJ)                                    –
Energia fotowoltaiczna GWh                                0,008
(GJ)                                   29
Energia wodna GWh                                    –
(GJ)                                    –
Energia pochodząca ze spalania biomasy GWh                                    –
(GJ)                                    –
Biopaliwa GWh                                    –
(GJ)                                    –
Inne źródło – jakie? (proszę wpisać poniżej) GWh                                    –
(GJ)                                    –
Łączna konsumpcja energii GJ                            29

Dane za raportowany rok j.m. Zużycie
Całkowite zużycie:
Energia elektryczna GWh 21
(GJ) 76 905
Energia cieplna GWh 16
(GJ) 55 884
Energia do chłodzenia GWh
(GJ)
Para wodna GWh
(GJ)
Łączne zużycie GJ 132 789
Całkowite zużycie energii wewnątrz organizacji GJ 246 956

Grupa Unibep w 2021 r. nie sprzedawała energii.

Grupa Unibep traktuje wszystkie zakupione przez siebie media energetyczne jako zużycia bezpośrednie. Energia elektryczna zużywana przez podwykonawców również traktowana jest jako zużycie bezpośrednie, Grupa nie posiada bowiem mechanizmów podziału na energię elektryczną zużywaną w podziale na podwykonawców i inne spółki Grupy. Energia zakupiona przez Inwestora,  zużywana na potrzeby inwestycji, również jest brana pod uwagę jako zużycie energii w całej organizacji.

Grupa nie posiada informacji w zakresie zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na potrzeby montaży  zagranicznych Unihouse S.A., natomiast dzięki usprawnieniu procesu monitorowania, dane te będą dostępne w przyszłych latach.

 • 302-3

Intensywność zużycia energii

Wskaźnik efektywności energetycznej w 2021 r. wynosi 104,32 GJ/mln przychodu.

Przy obliczeniach intensywności zużycia energii brane są pod uwagę następujące rodzaje energii: paliwo wykorzystywane w celach grzewczych i technologicznych, paliwo wykorzystywane na potrzeby floty, zakupiona energia elektryczna, zakupiona energia cieplna.

Wyniki wyszukiwania